Odchod z odpaliště

Po odehraných ranách z odpaliště je hráči co nejrychleji opouštění a vydávají se ve směru dopadu míče, který je nejblíže. Před tím by však měli sebrat zbytky týček a v případě, že je k dispozici nejčastěji směs písku a travního semena, upravit místa poškozená při odpalu.

Poloha míče:

Vždy se nejdříve pokračuje ve hře míčem, který je nejvzdálenější od jamky. Všichni hráči flightu se zastaví na úrovní tohoto míče a počkají až jej hráč odehraje. Optimální situací je, leží-li míč na fairwayi. To však, zejména při golfových začátcích, je situace často pouze vysněná a míč se nachází v těch nejméně příznivých či pravděpodobných místech. Hlavním pravidlem je, že míč hrajeme tak, jak leží. Beztrestně můžeme odstranit, pokud nám brání ve švihu nebo v připravované dráze míče, pouze předměty volně ležící na povrchu a je lhostejno jaké předměty to jsou – volné přírodní předměty a volné umělé předměty (pohyblivé závady)… Volné přírodní předměty však nesmíme odstraňovat v pískové ani vodní překážce. Důležité je, že při odstraňování volných přírodních předmětů se nesmí míč pohnout. V další častí budou vysvětlena pravidla, jak správně postupovat v jednotlivých případech polohy míče.

Překážka

Aby hra nebyla fádní, jsou na hřištích vytvořeny překážky – vodní a pískové a hra z nich má svá specifická pravidla.

Písková překážka – bunker

Míč je považován za míč v pískové překážce je-li uvnitř, nebo se pískové překážky dotýká. Při hře z pískové překážky je především zakázáno založit hůl za míč tak, jak jsme zvyklí. Hráč se nesmí při přípravě k úderu dotknout holí písku. Rovněž si nesmí budovat své postavení, odstraňovat volně ležící přírodní předměty, upravovat povrch bunkeru a zkoušet stav překážky.

Míč v pískové překážce na povrchu – žádný problém. Míč odehrajeme při dodržení základních pravidel pro hru z pískové překážky a pokračujeme ve hře.

Míč zabořen – pokud si nejsme jisti, že se jedná o náš míč, je situace složitější. Musíme provést identifikaci míče a teprve potom míč odehrát s tím, že po identifikaci se snažíme, aby se hraný míč nacházel ve stejné pozici jako před identifikací.

Voda v pískové překážce – vyskytuje-li se voda v pískové překážce, jedná se vždy o náhodnou vodu. Míč lze beztrestně spustit v překážce co nejblíže k místu, kde ležel, ne však blíže jamce. Nebo mimo překážku na přímce jamka – původní místo polohy míče a je lhostejno, jak daleko za překážkou. Toto řešení je však potrestáno jednou trestnou ranou.

Kámen, větev, jiné volné přírodní předměty – v pískové překážce není možno odstraňovat volné přírodní předměty, hráč se jich nesmí dotknout při nápřahu k ráně a míč musí být zahrán tak, jak leží.

Pohyblivá závada v pískové překážce – pohyblivou závadu, „nepřírodní předměty“ jako například hrábě, plechovka, pet láhev apod. je možno v pískové překážce odstranit, brání-li nám ve hře. Změní-li se při odstraňování poloha míče, vrací se míč beztrestně na původní místo.

Míč se dotýká jiného míče – nebo brání–li jiný míč ve hře (kdekoli na hřišti), je nutno označit jeho polohu a překážející míč zvednout. V tomto případě není možno míč očistit, kromě případu, kdy se jedná o míč na greenu. Po odehrání se zvednutý míč vrací na původní místo.

Vodní překážka

Vodní překážka může být dvojího druhu: A) podélná, která je označena červenými kolíky a B) příčná, která je označena žlutými kolíky. Je-li se míč ve vodní překážce ať podélné či příčné, platí pro odehrání míče některá pravidla jako v překážce pískové. Není možno odstraňovat volné přírodní předměty ani není možná úleva od nepohyblivé závady. Při přípravě k ráně hráč nesmí založit hůl za míč, dotknout se holí půdy a ani se dotknout vodní hladiny. Rozhodne-li se odehrát míč z vodní překážky a dodrží-li všechna pravidla pro hru z překážky, není tato situace potrestána trestnou ranou a může pokračovat ve hře. Je zcela na rozhodnutí hráče, zda bude míč hrát z vodní překážky či nikoli a spustí jej za hranicí překážky a bude odtud pokračovat ve hře s jednou trestnou ranou. Míč může být spuštěn ve vzdálenosti maximálně dvou holí od hranic podélné vodní překážky, nikdy ne však blíže k jamce, nebo v libovolné vzdálenosti zpět na spojnici jamky a místa, kde míč vnikl do vodní překážky ať už podélné či příčné. Další možností je, že se hráč vrátí a zahraje novou ránu z původního místa. Opět je včak potrestán jednou trestnou ranou.

Kolík označující hranici překážky brání ve hře – označovací kolík je chápán jako pohyblivá závada kdekoli na hřišti a je možno jej bez problémů vytáhnout ze země. Je lhostejno, zda je míč uvnitř překážky či mimo ni. Hráč odehraje míč a označovací kolík vrátí na původní místo.

Míč je pod vodou – je zcela na rozhodnutí hráče, zda se rozhodne míč ponořený ve vodě hrát či nikoli. Může jej spustit za hranicí překážky a odehrát s jednou trestnou ranou, nebo se beztrestně pokusit míč ponořený pod hladinou vody odehrát. Hráč se však při přípravě k ráně nesmí dotknout holí vodní hladiny, jinak je potrestán dvěma trestnými ranami.

Volné přírodní předměty bránící hře – uvnitř vodní překážky není možno odstraňovat volné přírodní předměty bránící úderu nebo dráze švihu. Míč se musí hrát tak, jak leží.

Pohyblivá závada ve vodní překážce – pohyblivou závadu, „nepřírodní předměty“ je možno ve vodní překážce odstranit, brání-li nám ve hře. Změní-li se při odstraňování poloha míče, vrací se míč na původní místo.

Nepohyblivá závada ve vodní překážce – brání-li nám ve hře uvnitř vodní překážky nepohyblivá závada – např. kanalizační trubka – není možno uplatnit beztrestnou úlevu a míč je nutno hrát tak jak leží, nebo podle pravidel spustit míč mimo hranici vodní překážky s jednou trestnou ranou.

Půda v opravě – je část hřiště, která dočasně není způsobilá ke hře – oprava meliorace či závlahy, hromada posekané trávy připravená k odvozu. Půdu rozrytou těžkým mechanizmem, divokými prasaty či z jiné příčiny narušenou je možno chápat jako půdu v opravě pouze v případě, že je označena modrými kolíky nebo jinými značkami modré barvy. Zahrajeme.li míč do půdy v opravě, je možná beztrestná úleva. Míč pak spouštíme na délku jedné hole od místa nejbližší úlevy – místo, kde již půda v opravě nepřekáží hře. Takových míst je mnoho, musíme však najít takové, které je nejblíže původní poloze míče. Nikdy ne blíže jamce, tedy nesmíme získat výhodu zkrácením vzdálenosti.

Náhodná voda – je poměrně častá závada, která brání více či méně hře. Náhodnou vodou jsou kaluže na kterémkoli místě hřiště, dočasné mokřiny a bažinky. Náhodná voda není označena, ale beztrestná úleva je povolena za stejných podmínek jako u půdy v opravě.

Míč pak spouštíme na délku jedné hole od bodu, který je mimo náhodnou vodu a nejblíže místa polohy míče. Nikdy ne blíže jamce, tedy nesmíme získat výhodu zkrácením vzdálenosti.

Bahno – míč je zabořen v bahně. Bláto, bahno nelze automaticky chápat jako náhodnou vodu. Pouze v případě, že je kolem míče voda vidět, nebo že se voda objeví kolem hráčových bot po zaujetí postoje. V tomto případě je míč možno beztrestně zvednout a následně spustit stejně jako v případě náhodné vody. Míč pak spouštíme na délku jedné hole od bodu, který je nejblíže místa polohy míče. Nikdy ne blíže jamce, tedy nesmíme získat výhodu zkrácením vzdálenosti. Není-li možno označit bahno či bláto za náhodnou vodu, hrajeme míč tak, jak leží.

Biozóna – část hřiště označená nejčastěji žlutými kolíky s černým pruhem nebo červenými kolíky se zeleným pruhem. Do tohoto prostoru není možno vstoupit a ani z něj odehrát míč. Zahraje-li hráč míč do biozóny, musí míč pro další hru spustit na vzdálenost dvou holí od místa kudy míč vnikl do biozóny nebo kdekoli zpět po spojnici tohoto bodu a jamky. Nikdy ne však blíže jamce. Je potrestáno jednou trestnou ranou.

Nepohyblivá závada – za nepohyblivou závadu je považována neodstranitelná překážka, která není součástí hřiště a která brání odehrání míče nebo švihu. V takovém případě je možná beztrestná úleva. Míč spustíme na vzdálenost jedné hole od místa, odkud je možno míč odehrát. Nikdy ne však blíže jamce.

Cesta – pevná cesta, lávka, most jsou nepohyblivou závadou a je možno užít beztrestnou úlevu. Míč spustíme na vzdálenost jedné hole od místa, odkud je možno míč odehrát. Nikdy ne však blíže jamce. V případě, že míč zůstane na mostě či lávce, která je uvnitř vodní překážky, nelze použít pravidlo beztrestné úlevy a míč se musí hrát tak, jak leží. Zde je možno beztrestně založit hůl – dotknout se holí lávky či mostu.

Pohyblivá závada – pohyblivou závadou jsou odstranitelné předměty, které nejsou součástí hřiště. Tyto předměty a objekty je možno beztrestně odstranit. V případě, že při odstraňování dojde ke změně polohy míče, míč se po odstranění závady vrátí na původní místo a hráč pokračuje ve hře bez trestné rány.

Vedlejší fairway – hra na vedlejší fairway není potrestána. Hráč pokračuje ve hře, musí však respektovat pohyb a hru hráčů na této fairwayi a dát jim přednost.

Odpaliště jiné jamky – zahraje-li hráč svůj míč na odpaliště jiné jamky, není to trestné a hráč pokračuje ve hře, musí však respektovat hráče, kteří z tohoto odpaliště mají regulérně odpalovat.

Green jiné jamky – zahrajeme-li míč na nesprávné jamkovitě, je správný postup následující. Najdeme bod nejblíže pozici míče, avšak mimo jamkovitě či případnou překážku a ne blíže jamce. Od tohoto bodu na vzdálenost jedné hole beztrestně spustíme míč a pokračujeme ve hře.

Strom – v principu je vždy součástí hřiště. Přesto však existuje několik výjimečných situací, které jsou vždy upraveny místními pravidly. Obvykle je například strom do výšky vzrůstu 2 m chápán jako nepohyblivá závadu a je povolena beztrestná úleva brání-li nám v zamýšleném švihu. Hlavním důvodem je zde ochrana mladého stromu, protože v příštích letech bude jistě ozdobou našeho oblíbeného hřiště. Často bývá kmen takového stromu opatřen opěrným kůlem či ochrannou oplocenkou. Zde platí stejné pravidlo – beztrestná úleva – dropujeme na vzdálenost jedné hole.

Míč je k nepoznání – může se stát, že při hře bude míč natolik znečištěn, že bude problém jej identifikovat. V takovém případě je třeba označit polohu míče – markovátkem, zapíchnutým týčkem, míč zvednout a je povoleno jej očistit, ale jen tak, že dojde k jeho identifikaci. Ne více!!! Jediné místem, kde je možno míč vždy kompletně očistit, je jamkoviště.

Míč zasáhl jiný míč ve hře – pokud nedojde k této situaci na greenu, není nikdo potrestán. Změní-li se dráha míče zasažením míče jiného, nedá se nic dělat a míč se hraje tak jak leží. Zasažený míč, pokud změnil polohu se vrací na místo původní. Stejné pravidlo platí i na greenu, ale s tím rozdílem, že hráč hrající na greenu, jehož míč zasáhl na greenu míč jiný, je potrestán dvěma trestnými ranami. Jeho míč se pak musí hrát tam, kde leží a zasažený míč se vrací na místo původní.

Míč zasáhl bag – pokud míč zasáhl bag či jinou součást výbavy hráče, vždy se hraje tak, jak leží. V případě, že hráč zasáhl svůj bag či jinou součást své výstroje či svého nosiče, je potrestán jednou trestnou ranou. Stejně je potrestán, zasáhne-li míčem hráč sám sebe.

Míč zasáhl spoluhráče – neklamné znamení, že hráči nedodržují pravidla či etiketu. Není potrestáno trestnou ranou.

Míč zapadlý do prohlubně – není-li prohlubeň evidentně součástí hřiště a byla.li vytvořena činností hrabavého zvířete, je možno použít beztrestné úlevy. Zaboří-li se míč na krátce střižené ploše (fairway) kdekoli na hřišti, je možno je beztrestně zvednout, očistit a spustit co nejblíže původního místa.

Míč nepřeletěl následující odpaliště – nic se neděje. Hráč pokračuje ve hře dokud neodehraje míč za toto odpaliště. Teprve potom budou hrát hráči z tohoto odpaliště.

Míč se odrazil a leží za zády hráče – stane se. Nenechte se znervóznit. Pokud se míč odrazil od součásti hřiště – strom, kámen, klidně můžete pokračovat ve hře jak míč leží, ale musíte požádat spoluhráče, pokud by byli ve svém postavení vaší hrou ohroženi, aby odešli na bezpečné místo.

Hledání míče – hledání míče je velmi častou činností každého golfisty. Na hledání míče je vymezeno 5 minut. Po této době je míč považován za ztracený, a i kdyby se později našel, není možno s ním hrát. Je samozřejmou součástí etikety, že ostatní spoluhráči z flightu pomáhají při hledání míče. Při hledání se často stane, že neopatrnou chůzí, rozhrnováním křovin či jinou činností se míč pohne. Tato situace není potrestána pokud míčem nepohnul jeho majitel a míč se klade zpět na původní místo do původní polohy. V případě, že míčem při hledání pohne jeho majitel, je potrestán jednou trestnou ranou.

Ztracený míč – míč je ztracený, pokud se jej nepodařilo nalézt v časovém limitu 5 minut.

Pokud hráč hrál i míčem provizorním, stává se tento míčem ve hře. Pokud provizorní míč nezahrál, je jedinou možností návrat na původní místo a odehrání míče dalšího s jednou trestnou ranou.

Nehratelný míč – hráč může v kterémkoli okamžiku hry (kromě míče ve vodní překážce) prohlásit svůj míč za nehratelný. V takovém případě se může vrátit na původní místo a opakovat ránu, nebo spustit míč na vzdálenost dvou holí od místa ležícího míče, ne však blíže jamce, nebo spustit míč v jakékoli vzdálenosti zpět na spojnici jamky a ležícího míče. Všechny tyto možnosti jsou potrestány jednou trestnou ranou.

Autor: Leoš Kopecký ©